Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Onze certificeringen

Bij De Graaf Security stellen wij hoge eisen aan onze dienstverlening. Daarom hebben wij een groot aantal certificeringen die een hoog niveau van onze dienstverlening garanderen.

NAID en CA+
De certificeringen van de NAID en de CA+, de internationale en nationale brancheverenigingen, waarborgen de strengste veiligheidsnormen bij onze dienstverlening in het gehele vernietigingsproces van vertrouwelijk papier en data. Bij De Graaf Security vernietigen wij op onze eigen locatie volgens de DIN 66399. Deze norm houdt rekening met de diverse bestaande opslagmedia en omschrijft de vereisten voor de vernietiging van deze datadragers.

De ISO voor procedures en de ISO voor milieumanagement
Een bekende certificering is de ISO voor procedures, waar menig bedrijf mee te maken heeft. Wij hebben naast deze ISO-9001 die het meest gangbaar is ook de ISO-14001. Deze ISO-14001 geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem en biedt daarmee een handvat om de milieueffecten van activiteiten en producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen.

Onderstaand vindt u een aantal certificeringen waaraan wij voldoen en die periodiek worden getoetst door daartoe bevoegde instanties.

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) heeft de Certificeringsregeling CA+ ontwikkeld. De regeling bevat objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. De regeling waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces. Zie de website van de FNOI over de CA+ certificering voor meer informatie.

De Graaf Security beschikt over het NAID AAA certificaat. Dit is een exclusieve en strenge certificeringsregeling van de  internationale branchevereniging voor archiefvernietiging NAID. De NAID bezoekt bedrijven onaangekondigd om via steekproeven de naleving van de NAID-kwaliteitseisen te controleren. Archiefvernietiging geschiedt daarmee gegarandeerd veilig. Zie de website van de NAID voor meer informatie.

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan de kwaliteit van het managementsysteem van een organisatie. De meest recente versie is de ISO 9001:2008. Deze norm wordt door interne en externe partijen gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Certificering vindt plaats op basis van een externe audit.

ISO 14001

ISO 14001 is een norm op het gebied van milieu. Deze norm geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem. Bedrijven hebben zo een handvat om op systematische wijze de milieueffecten van hun activiteiten en producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verminderen. De norm werkt milieu-ontlastend, kostenbesparend en imago-bevorderend en kan positief uitwerken bij het verkrijgen van een milieuvergunning of een aanbesteding.

FIRA is een onafhankelijke kennismakelaar in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en biedt zekerheid op het gebied van duurzaamheid. Het FIRA Platform is een digitaal register waar bedrijven hun MVO-prestaties zichtbaar kunnen maken. FIRA verifieert deze informatie. Klanten en stakeholders hebben hierdoor de zekerheid dat de strategie en prestaties van het bedrijf betrouwbaar zijn. Zie de website van FIRA voor meer informatie.

NIWO

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is de vergunningverlener voor het wegtransport. De NIWO toetst of transport-ondernemingen aan de wettelijke kwalitatieve eisen voldoen. De NIWO beheert ook de VIHB-lijst, een verplichte lijst voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, verhandelen en/of bemiddelen van afvalstoffen. Zie de website van NIWO voor meer informatie.