Aanmelden nieuwsbrief

Het formulier wordt geladen...

Algemene voorwaarden
 

Artikel 1.  Definities
Onder  ‘ wederpartij’ wordt verstaan: de opdrachtgever;

Onder  ‘ opdrachtnemer ’ wordt verstaan: De Graaf Security, gevestigd Hertzstraat 10 te (1446 TG) Purmerend, Kamer van Koophandel Hoorn nummer 36051880.

Onder  ‘ opdracht ’ wordt verstaan: de diensten die opdrachtnemer in opdracht van de wederpartij aan deze verleent zoals kan worden gespecificeerd in de met wederpartij individueel af te sluiten overeenkomst van opdracht;

Artikel 2.  Toepasselijkheid.
2.1           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met opdrachtnemer, inzake alle door opdrachtnemer te verrichten activiteiten van welke aard dan ook, voor zover niet nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden hebben slechts gelding voor zover deze door de directie van opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.2           Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij blijven buiten toepassing.

2.3           Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter in strijd mocht zijn met de wet, openbare orde of goede zeden, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. Indien bepalingen nietig verklaard c.q. vernietigd worden op het verzoek van de wederpartij dan zal de wederpartij reeds nu voor alsdan gebonden zijn aan de daarvoor door opdrachtnemer in de plaats te stellen bepalingen, welke bepalingen zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de nietige c.q. vernietigde bepalingen benaderen doch zonder daarbij ongeldig te zijn.

Artikel 3.  Aanbiedingen.
3.1           Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, folders, drukwerken, adviezen en dergelijke door opdrachtnemer gedaan of verstrekt, zijn van algemene aard en vrijblijvend en binden opdrachtnemer niet, tenzij door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

3.2           Alle in aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, folders, drukwerken, adviezen en dergelijke opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen welke in verband met de overeenkomst en de uitvoering daarvan zijn of worden verschuldigd.

3.3           Aanbiedingen zijn gebaseerd op door de wederpartij bij aanvragen verstrekte gegevens.

Artikel 4.  Overeenkomsten.
4.1           Een overeenkomst met opdrachtnemer komt eerst tot stand doordat de wederpartij tijdig en schriftelijk een door opdrachtnemer gedane aanbieding aanvaardt en deze aanvaarding door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is bevestigd dan wel door schriftelijke aanvaarding door opdrachtnemer van een opdracht van de wederpartij die niet vooraf is gegaan door een (schriftelijke) aanbieding van opdrachtnemer.

4.2           Indien en voor zover geen schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de opdracht plaatsvindt door wederpartij en/of opdrachtnemer, of geen ondertekening plaatsvindt door wederpartij en/of opdrachtnemer van de overeenkomst van opdracht, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door het vermelde op de door opdrachtgever verstrekte registratiebon, geleidebon of opdrachtbon.

4.3           Een overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst van opdracht dan wel schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer aangegeven bepaalde tijd. Voor zowel opdrachtnemer als voor de wederpartij geldt een opzegtermijn van 3 maanden, waarbij uitsluitend tegen het einde van de overeengekomen periode schriftelijk kan worden opgezegd.

4.4           Indien het bepaalde in artikel 4 lid 2 van toepassing is, wordt geacht de overeenkomst tussen wederpartij en opdrachtnemer te zijn aangegaan voor de periode van één jaar met voor zowel de opdrachtnemer als voor de wederpartij een opzegtermijn van 3 maanden, waarbij uitsluitend tegen het einde van de overeengekomen periode schriftelijk kan worden opgezegd. Bij het ontbreken van een schriftelijke opzegging zal de opdracht geacht worden te zijn verlengd voor telkens één jaar.

4.5             Eventuele latere aanvullingen c.q. veranderingen op voormelde overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer bindend, hieronder wordt mede verstaan het verstrekken van een registratiebon, geleidebon of opdrachtbon door opdrachtnemer aan de wederpartij. Het is derhalve de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan mondeling met een werknemer van opdrachtnemer de overeenkomst aan te vullen dan wel te veranderen.

Artikel 5.  Uitvoering van de overeenkomst.
5.1           In het geval van opdracht tot afvoer van vertrouwelijke materialen handelt opdrachtnemer conform het bepaalde in EG-richtlijn 95/46 en DIN32757-1. In alle gevallen is de opdracht beperkt tot hetgeen bij de betreffende overeenkomst is omschreven. Indien opdrachtnemer naar haar oordeel meer werk verricht dan hetgeen bij de betreffende overeenkomst is omschreven, is opdrachtnemer gerechtigd een meerprijs apart bij de wederpartij in rekening te brengen.

5.2           Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd om in overleg met en met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, de opdracht of een gedeelte daarvan door derden te laten uitvoeren.

5.3           Door opdrachtnemer opgegeven termijnen zijn altijd indicatief en naar beste weten vastgesteld. Zij gelden derhalve niet als een uiterste termijn. Indien te voorzien is dat een genoemde termijn zal worden overschreden, zal opdrachtnemer de wederpartij dit zo spoedig mogelijk laten weten. De uitvoering van opgedragen diensten mag wegens overschrijding van een termijn niet door de wederpartij worden geweigerd. In dat geval is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen na te komen op een met de wederpartij nader overeen te komen datum.

Artikel 6.  Overmacht.
6.1           Onder overmacht wordt verstaan, elke buiten de directe invloed van opdrachtnemer liggende of voor haar redelijkerwijze niet te overzienbare omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

6.2           Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, natuurrampen, inbeslagneming, beslaglegging, onderbreking der productie van leveranciers van opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten worden ontvangen of gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/ of energie, en ieder ander buiten de directe invloed van opdrachtnemer liggende of elke voor haar redelijkerwijze niet voorziene omstandigheid, op grond waarvan opdrachtnemer, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van betreffende overeenkomst, deze overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.

6.3           Wanneer bij overmacht nakoming van en overeenkomst redelijkerwijze niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, heeft opdrachtnemer het recht om het uitvoeren van betreffende overeenkomst op te schorten dan wel deze overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.4           Nakoming in een of meer gevallen onder omstandigheden zoals omschreven in lid 2, tast het recht niet aan om in volgende gevallen van overmacht van de bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruik te maken.

6.5           Na een periode van  6 (zes) maanden gerekend vanaf het moment dat de overmachtsituatie is ingetreden, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7.  Prijs.
7.1                Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen steeds exclusief B.T.W.

7.2                De opdrachtnemer is gerechtigd om de prijs aan te passen, indien en voor zover de kostprijs van de door opdrachtnemer uit te voeren activiteiten een verhoging ondergaat. Deze kostprijs is samengesteld uit een aantal factoren zoals grondstoffen, energie, kapitaal, arbeid en be/verwerkingskosten. Van iedere verhoging zal opdrachtnemer op verzoek en te goeder trouw verantwoording afleggen. Indien de overeengekomen prijs, anders dan wegens toegenomen be/verwerkingskosten, wordt verhoogd met meer dan 5% per periode van zes maanden heeft de wederpartij het recht de overeenkomst door opzegging te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van eveneens zes maanden. De vergoeding ter zake van het transport wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd conform de normen van het NEA. De vergoeding ter zake de kosten van archiefopslag worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd conform de Consumenten prijsindex verstrekt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.3                De kosten verbonden aan vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het plaatsen van containers en eventueel ter zake verbeurde boetes komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8.  Betalingscondities.
8.1           Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de door opdrachtnemer gefactureerde bedragen te geschieden in Euro’s,  a contant, per bank of giro binnen 30 dagen na factuurdatum, onverminderd het recht van opdrachtnemer om vooruitbetaling te verlangen van de gehele prijs of een deel daarvan en/ of zekerheid te verlangen voor de betaling daarvan. Opdrachtnemer is vrij in de keuze van de te stellen zekerheid. De wederpartij is ten aanzien van de prijs niet gerechtigd tot enige verrekening, aftrek of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.2           Indien de wederpartij niet betaalt binnen de overeengekomen betalingstermijn of op het overeengekomen tijdstip, dan is deze direct in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het tijdstip dat de wederpartij in verzuim is, is deze over het uitstaande bedrag een rente van 1 %  per maand verschuldigd alsmede alle ter zake gemaakte dan wel te maken buitengerechtelijke  en gerechtelijke  kosten ter incassering van het nog verschuldigde bedrag, waarbij deze geacht worden minimaal 15 %  van die prijs te bedragen doch nooit minder dan € 250 (Zegge: tweehonderdenvijftig euro). Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het innen van de aan haar verschuldigde bedragen aan derden toe te vertrouwen dan wel haar vordering op de wederpartij aan derden over te dragen.

8.3           Indien de wederpartij de verplichtingen in lid 1 van dit artikel niet nakomt dan wel in verzuim is met de betaling van een of meer facturen, dan wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn met de betaling hiervan zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Indien het voorgaande zich voordoet, kan opdrachtnemer ofwel ineens alle openstaande bedragen alsmede de rente, kosten en schade ter zake van de wederpartij vorderen ofwel kan opdrachtnemer door middel van een schriftelijke verklaring gericht aan de wederpartij de overeenkomst als ontbonden  beschouwen en de containers op kosten van de wederpartij onverwijld weer tot zich nemen, dat onverminderd het recht van opdrachtnemer om ter zake volledige schadevergoeding van de geleden en toekomstige schade te vorderen.

8.4           Opdrachtnemer is gerechtigd zaken, documenten en gelden van wederpartij voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van opdrachtnemer op wederpartij, uit welken hoofden die ook zijn, geheel zijn voldaan.

8.5           Alle zaken, documenten en gelden die opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, onder zich heeft en/of zal krijgen, strekken haar tot onderpand van haar vorderingen die zij ten laste van wederpartij heeft en/of zal verkrijgen. Opdrachtnemer is gerechtigd om dit pand- en/of retentierecht uit te oefenen voor hetgeen wederpartij nog aan opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn in verband met voorgaande opdrachten.

Artikel 9.  Reclames en garantie.
9.1           Indien de wederpartij klachten heeft over de door opdrachtnemer geleverde diensten, dient zij dit onverwijld na uitvoering van de betreffende dienst schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. Reclames die na 8 dagen worden gemeld, worden niet geaccepteerd.

9.2           Opdrachtnemer voert alle opdrachten met zorg en naar beste vermogen uit en stelt alles in het werk om het  beoogde resultaat te behalen.

Artikel 10.  Huur van containers.
10.1         Opdrachtnemer bedient zich ter uitvoering van de overeenkomst van containers. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn en blijven deze containers eigendom van opdrachtnemer. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor containers die niet haar eigendom zijn.

10.2         Opdrachtnemer verhuurt de containers aan de wederpartij. De duur van deze huurovereenkomst is gelijk aan de duur van de overeenkomst van de opdracht, conform het bepaalde in artikel 4.         

Artikel 11.  Gebruik containers.
11.1         De wederpartij zal de containers gedurende de gehele duur van de overeenkomst behoorlijk gebruiken overeenkomstig de bestemming. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is de wederpartij niet bevoegd de containers zelf of door een ander dan de door opdrachtnemer aangewezen vervoerder te (laten) verplaatsen of ledigen.

11.2         De inhoud van de containers dient vrij te zijn van vuil en vocht. In het bijzonder is het de  wederpartij niet toegestaan om in de containers zaken te werpen die brandend, smeulend, giftig, stank veroorzaken, zelfontvlambaar, ontplofbaar, zelfontvlambaar, in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelend zijn, dan wel zaken die schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van mens, dier, gewas, bodem of grondwater dan wel zaken die milieuhygiënisch, esthetisch of technisch moeilijk verwerkbaar zijn, dan wel zaken als pathologisch, destructie – en radioactief afval, autobanden, bussen en drums etcetera.

11.3        De containers mogen nimmer buiten en/ of onbeheerd opgesteld worden.

11.4        De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel.

11.5        De containers zijn bestemd voor het inzamelen van door opdrachtnemer af te voeren materialen. Het papieren archiefmateriaal hoeft niet ontdaan te worden van nietjes, paperclips, binddraden, archiefdozen, ordners, etc. Digitaal archiefmateriaal (diskettes, cd-rom’s, tapes en dergelijke) mogen niet met het papier worden vermengd.

Artikel 12.  Gebruik van opslagboxen.
12.1             De wederpartij heeft tijdens openingstijden toegang tot de opslagbox die in het geheel door hem gehuurd is. De medewerkers van de wederpartij dienen zich te legitimeren bij bezoek aan de opslaglocatie en dienen zich te houden aan de op het terrein geldende regels. Indien de huisregels overtreden worden dan is wederpartij aansprakelijk voor alle schade die hier uit voortkomt.

12.2             De wederpartij mag geen veranderingen aanbrengen aan de opslagboxen.

12.3             De opslagboxen mogen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met opdrachtnemer, alleen gebruikt worden voor de opslag van archief en datadragers. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door het in opslag bewaren van andere zaken dan hiervoor genoemd.   

Artikel 13. Verzekeringen.
De voor opslag aan opdrachtnemer toevertrouwde zaken zijn door opdrachtnemer op geen enkele wijze verzekerd. Wederpartij dient mitsdien zelf voor het sluiten van de door hem gewenste verzekering(en) zorg te dragen.

Artikel 14.  Onderhoud.
14.1         De wederpartij zal de containers gedurende de gehele duur van de overeenkomst in uitstekende  staat van onderhoud houden, waarbij zij het onderhoud– en/ of bedieningsinstructies nauwgezet zal volgen.

14.2         Wederpartij is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de containers. Zij is verplicht elke schade en ieder gebrek of storing onverwijld aan opdrachtnemer te melden en dit binnen 24 uur schriftelijk te bevestigen.

14.3         Alle reparaties zullen door of vanwege opdrachtnemer worden verricht. Reparaties die noodzakelijk zijn ten gevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van opdrachtnemer. In alle gevallen waaronder o.a. wordt begrepen onjuist of onzorgvuldig handelen, onvoldoende onderhoud, brand, explosie dan wel schuld van de wederpartij of derden, zijn de kosten van reparatie voor rekening van de wederpartij.

Artikel 15.  Einde huur of gebruik
15.1         De wederpartij wordt geacht de containers in goede staat, goede werking en schoon te hebben ontvangen, tenzij de wederpartij bij aflevering van de containers anders heeft aangegeven op de vrachtbrief, het begeleidings- of opdrachtformulier. De wederpartij ontvangt bij de containers een sleutel; uitsluitend op aanvraag kan hij meerdere sleutels ontvangen. De wederpartij zal bij het einde van de huur of het gebruik de containers met sleutel(s) in de oorspronkelijke staat aan opdrachtnemer teruggeven. De wederpartij is niet gerechtigd duplicaten van de sleutels te maken.  

15.2         De wederpartij zal bij het einde van de huur of het gebruik direct de containers met sleutel(s) ter beschikking van opdrachtnemer stellen. Voor iedere dag dat de wederpartij ter zake nalatig is, is zij zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 50 met een minimum van € 250 onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding, indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen. Alle kosten van de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk komen voor de kosten van de wederpartij.     

15.3         De wederpartij is verplicht om alle zaken die zich op, aan of in de containers bevinden en die niet tot de containers behoren, bij het einde van de huur of het gebruik op eigen kosten te verwijderen.   

15.4         Opdrachtnemer is gerechtigd om alle zaken die zich op, aan of in de containers bevinden en die niet tot de containers behoren waarvan de wederpartij kennelijk afstand heeft gedaan, op kosten van de wederpartij te laten verwijderen. De wederpartij vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van deze zaken.

15.5         Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd om, indien zij dat in het belang van de wederpartij oordeelt, dergelijke zaken of een gedeelte daarvan voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, waarvan zij de wederpartij schriftelijk in kennis zal stellen. De periode van opslag zal maximaal 2 maanden zijn na afloop waarvan opdrachtnemer de opgeslagen zaken openbaar dan wel onderhands kan verkopen waarbij zij de behaalde opbrengst na aftrek van opslagkosten, verkoopkosten en eventuele verrekening met vorderingen van opdrachtnemer op de wederpartij, aan de wederpartij zal uitkeren. De wederpartij is gerechtigd om de zaken gedurende de periode van opslag van opdrachtnemer terug te vorderen tegen vergoeding van gemaakte opslagkosten, niet betaalde huurpenningen en eventuele bijkomende kosten.

15.6         Zodra de archiefopslag overeenkomst eindigt zal aan de wederpartij het zich bij opdrachtnemer bevindende archief ter beschikking worden gesteld en is zij gehouden dit in ontvangst te nemen. Eventuele verwijderings- en transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij.

15.7         Indien wederpartij weigert het archief in ontvangst te nemen, zal opdrachtnemer dit gedurende maximaal 3 maanden na het einde van de overeenkomst ten behoeve van de wederpartij in bewaring houden tegen de dan geldende tarieven voor opslag en beheer van archieven. Is het archief na afloop van 3 maanden nog steeds niet door wederpartij in ontvangst genomen tegen betaling van al hetgeen verschuldigd is, dan is opdrachtnemer gerechtigd het archief op kosten van wederpartij te laten vernietigen.

Artikel 16.  Ontbinding.
16.1         Ingeval de wederpartij de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet nakomt, enige voorwaarde die verbonden is aan een door opdrachtnemer verleende toestemming niet nakomt, de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt aangevraagd, een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op haar zaken, dan worden alle openstaande facturen direct opeisbaar, en wordt de wederpartij geacht in verzuim te zijn met de betaling hiervan zonder dat daartoe een ingebrekestelling verreist is en heeft opdrachtnemer het recht ofwel ineens alle openstaande bedragen alsmede de rente, kosten en schade ter zake van de wederpartij te vorderen ofwel de overeenkomst zonder nadere sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de containers onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

16.2         De wederpartij verbindt zich jegens opdrachtnemer om haar onverwijld op de hoogte te brengen van een eventuele beslaglegging op haar (on)roerende zaken of op de containers of een gedeelte daarvan, alsmede van haar faillissement of aanvrage tot surseance van betaling. Zij zal tevens de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld inzage geven in de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel 17.  Derden.
Het is de wederpartij niet toegestaan de containers geheel of gedeeltelijk aan derden in huur of gebruik te geven, te verpanden, in eigendom tot zekerheid over te dragen of te bezwaren.

Artikel 18.  Belastingen, heffingen en rechten.
Alle belastingen, heffingen en rechten die in verband met de plaatsing van de containers zijn of worden geheven, zijn voor rekening van de wederpartij, evenals schade dan wel boete ontstaan of opgelegd tengevolge van het niet voldoen aan wettelijke en/ of andere voorschriften van overheidswege.

Artikel 19.  Lediging van containers.
Opdrachtnemer wordt na lediging van de containers van rechtswege eigenaar van de zaken die zich voor lediging in de containers bevonden en kan daarover na vernietiging naar goeddunken  beschikken.

Artikel 20.  Toegang.
Opdrachtnemer of door opdrachtnemer toe te wijzen personen zijn te allen tijde gerechtigd de plaatsen te betreden alwaar de containers zich bevinden en deze containers te onderzoeken.

Artikel 21.  Kosten.
Alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging of behoud van haar rechten voortvloeiende uit de met de wederpartij gesloten overeenkomst, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten als honoraria van raadslieden begrepen, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 22. Zorgplicht archiefopslag.
22.1             Opdrachtnemer is gehouden het bij haar opgeslagen archief in goede en geordende staat te bewaren en dit – indien wederpartij op dat moment aan haar verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan – op eerste afroep van wederpartij te bezorgen zonder dat dit tot verval of restitutie van enig bewaarloon leidt.

22.2             Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat het bij haar in bewaring zijnde archief, bij uitsluiting van anderen, op verzoek van wederpartij aan een daartoe door laatstgenoemde schriftelijk gemachtigde ter inzage wordt gegeven. Gedurende de periode van inzage draagt opdrachtnemer geen enkele verantwoordelijkheid voor het ter inzage verstrekte gedeelte van het archief.

22.3             Opdrachtnemer alsmede alle bij haar in diens zijnde personeelsleden zijn gehouden alle door wederpartij verstrekte of in bewaring gegeven documenten of informatie vertrouwelijk te behandelen.

22.4             Indien opdrachtnemer zorgdraagt voor het beheer vangt het beheer aan nadat de inhoud van het archief is beschreven en geregistreerd en door opdrachtnemer in opslag is genomen. Zonder dat dit gevolgen heeft voor de verantwoordelijkheid van wederpartij, is opdrachtnemer gerechtigd te controleren of de inhoud van tot het archief behorende dozen, enveloppen, ordners, e.d. overeenstemt met de beschrijving.

22.5             Wederpartij is gehouden overeenkomstig de door opdrachtnemer gehanteerde administratieve- en veiligheidsinstructies te handelen, onder meer met betrekking tot inname, teruggave en ter inzage verstrekking van archiefstukken, de machtiging van derden door wederpartij,

Artikel 23.  Aansprakelijkheid opdrachtnemer.
23.1             Eventuele voor opdrachtnemer uit deze overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan of door diefstal, verlies of vermissing van de aan haar toevertrouwde archieven wordt slechts aanvaardt vanaf het moment van de inontvangstneming daarvan door opdrachtnemer tot aan het moment van de aflevering daarvan aan de wederpartij of degene die deze daarvoor heeft aangewezen, en wel ten belope van maximaal de aansprakelijkheidslimiet als hierna vermeld. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is niet van toepassing op archieven die in boxen staan waar de wederpartij zelf toegang toe heeft en/of een sleutel bezit.

23.2             Indien opdrachtnemer toerekenbaar tekort heeft geschoten in haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst met de wederpartij dan wel haar personeel schade veroorzaakt bij de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst door opzet of bewuste roekeloosheid dan is opdrachtnemer in geen geval aansprakelijk voor de gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen en is in alle gevallen de schade beperkt tot de door wederpartij daadwerkelijk gemaakte reconstructiekosten en het factuurbedrag, verminderd met de door opdrachtnemer afgedragen omzetbelasting, met een maximum van € 25.000, – (zegge: vijfentwintigduizend euro).

Artikel 24.  Aansprakelijkheid wederpartij.
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan de geplaatste containers, tenzij zij aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 25.  Geschillen en toepasselijk recht.
25.1         Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen de wederpartij en opdrachtnemer, die niet in onderling overleg tussen de partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen opdrachtnemer is gevestigd. Opdrachtnemer heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen de wederpartij is gevestigd.

25.2         De overeenkomsten tussen de wederpartij en de opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlandse recht.